GenLight Сеопфатна платформа за биотехнолошки анализи
Кариера

 Во Генлајт постојано бараме квалификуван кадар за развој на секој од различните дејности кои се обавуваат во компанијата. Со нашиот документиран систем за едукативен развој, валидација на познавања и авторизирање на делување, во Генлајт може да очекувате фер и динамичен развој на вашите вештини, познавања и напредок во кариерата.  Минималниот критериум за разгледување на вашата апликација е поседување на додипломско образование од областа на молекуларна биологија, фармација, биотехнологија, или ветеринарна медицина и одлично познавање на англискиот јазик и способност за читање, критичка анализа и пишување на научни трудови.

 Идеалниот кандидат што го бараме има познавања и искуство, или е заинтересиран/а да научи во првиот месец:

 • Припрема на раствори на реагенси
 • Синтеза на органски соединенија
 • Испитување на концентрација на контаминанти во раствори
 • Спектрофотометриски и флуориметриски техники, и квантитативни метoди за анализа на истите
 • Микробиолошки техники и управување со клеточни култури
 • Изолација, сепарација и амплификација на ДНК и РНК
 • Секвенционирање на ДНК
 • Ензиматски манипулации на ДНК и РНК
 • Техники за клонирање
 • Конструирање на рекомбинантна ДНК
 • SDS-PAGE анализа на протеини
 • Основни биоинформатички алатки
 • HPLC

 Сите заинтересирани кандидати се добродојдени да го пратат своето CV на kariera@genlight.mk. Успешните кандидати ќе влезат во првиот круг на предселекција што вклучува тестирање на вашите познавања, а кандидатите што ќе докажат теоретско знаење ќе бидат повикани на интервју во лабораторијата на Генлајт.

GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia
sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Кариера
GenLight Сеопфатна платформа за биотехнолошки анализи
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Кариера
GenLight Сеопфатна платформа за биотехнолошки анализи
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Кариера

 Во Генлајт постојано бараме квалификуван кадар за развој на секој од различните дејности кои се обавуваат во компанијата. Со нашиот документиран систем за едукативен развој, валидација на познавања и авторизирање на делување, во Генлајт може да очекувате фер и динамичен развој на вашите вештини, познавања и напредок во кариерата.  Минималниот критериум за разгледување на вашата апликација е поседување на додипломско образование од областа на молекуларна биологија, фармација, биотехнологија, или ветеринарна медицина и одлично познавање на англискиот јазик и способност за читање, критичка анализа и пишување на научни трудови.

 Идеалниот кандидат што го бараме има познавања и искуство, или е заинтересиран/а да научи во првиот месец:

Припрема на раствори на реагенси

 • Синтеза на органски соединенија
 • Испитување на концентрација на контаминанти во раствори
 • Спектрофотометриски и флуориметриски техники, и квантитативни метoди за анализа на истите
 • Микробиолошки техники и управување со клеточни култури
 • Изолација, сепарација и амплификација на ДНК и РНК
 • Секвенционирање на ДНК
 • Ензиматски манипулации на ДНК и РНК
 • Техники за клонирање
 • Конструирање на рекомбинантна ДНК
 • SDS-PAGE анализа на протеини
 • Основни биоинформатички алатки
 • HPLC

 Сите заинтересирани кандидати се добродојдени да го пратат своето CV на kariera@genlight.mk. Успешните кандидати ќе влезат во првиот круг на предселекција што вклучува тестирање на вашите познавања, а кандидатите што ќе докажат теоретско знаење ќе бидат повикани на интервју во лабораторијата на Генлајт.

Сеопфатна платформа за биотехнолошки анализи
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET