Истражување и развој

Генлајт центарот за истражување и експериментален развој е темелот врз основа на кој е изградена компанијата. Во 2016 Генлајт започна како биотехнолошка старт-ап компанија за развој на нови аналитички методи базирани на молекуларната биологија. Поддржани од Фондот за Иновации и Технолошки развој, во Генлајт имплементираме проект за развој на нови аналитички техники за следење на метаболичките процеси во клетката со помош на нови рекомбинантни протеини.

GenLight A comperhensive platform for analysis using biotechnology
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia
sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Истражување и развој
GenLight A comperhensive platform for analysis using biotechnology
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Истражување и развој
GenLight A comperhensive platform for analysis using biotechnology
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Истражување и развој
Сеопфатна платформа за биотехнолошки анализи
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET