Вид и содржина на бои

Идентификација и усовршување на боја на производ

Анализа на суплементи

Анализи за стабилност на суплементи и витамини за време на целокупниот рок на траење

Содржина на вода

Karl Fischer анализа за најголема точност на резултат за содржина на вода

Проверки за адултерација

Профилирање на масти, восоци и друг вид суровини со цел гарантирање на квалитет