Гурманските деликатеси

започнуваат со осигурување на безбедноста на производот

Исполнување на стандардите за хигиена и безбедност на месото е клучно за производство на квалитетни производи од месо што ги задоволуваат законските регулативи и очекувањата на потрошувачите. GenLight е партнер на индустријата за месо за обезбедување на производи кои немаат патогени бактерии, антибиотици, и други контаминенти кои водат до загрозување на здравјето на потрошувачите.

Микробиологија на месо
 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes
 • Yersinia enterocolitica
 • E. coli O157
 • Campylobacter
 • Pseudomonas spp.
 • Trichinella larvae
Резидуи и контаминенти
 • Антибиотици и сулфонамиди
 • Пестициди
 • Тешки метали
 • Микотоксини
 • Полициклични ароматични јагеводороди
Физичко-хемиски параметри
 • pH на месо
 • Протеини
 • Масти
 • Колаген
 • Фосфати
 • Влага
Специфични параметри
 • Воден активитет (aW)
 • Сол
 • Потекло на месото (DNA test)

Свежина → Измерена и Квантифицирана

 

 

Pseudomonas spp. се специфични аеробни организми кои го расипуваат месото и при ладно чување, со што предизвикуваат појава на непријатен мирис, вкус и лигава облога на површината на месото. GenLight нуди акредитиран метод за енумерација на Pseudomonas spp. во месото и има воспоставено алгоритам за предвидување на рок на траење на месото чувано од 0 до 20°C, врз основа на влијанието на различни температури на Pseudomonas spp. и можноста истите да се размножат.

Pseudomonas се психротропни бактерии, односно можат да растат на храната и при правилно, ладно чување на истата. Ниска почетна концентрација на Pseudomonas spp. е клучна за ограничување на растот на овие бактерии и избегнување на проблеми со квалитетот. Методите за тестирање што ги нудиме во GenLight ја осигуруваат свежината и безбедноста на вашето месо.