GenLight дистрибуција

Секторот за дистрибуција започна како одговор на потребата од добавувачи со квалитетна корисничка поддршка, навремена достава, и соодветен сооднос на цена и квалитет за секаков вид хемикалии, опрема и потрошни материјали потребни за лабораториите. Нашето портфолио вкличува хемикалии, антитела, китови, опрема и секаков вид лабораториска пластика потребни во лаборатории од секаков вид. Нашиот широк опсег на лабораториски производи вклучува и специјализирани хемикалии како јаглеродни нанотуби, квантни точки, нанокристали, и друг вид наноматеријали, вклучувајки и реагенси за молекуларна биологија.

SRL е основана во 1975 за да ги задоволи барањата на пазарот за хемикалии кои се користат за аналитички цели. Денес, компанијата произведува и нуди портфолио од околу 11400 производи, со различен степен на чистота, и секакви стандардни големини на пакување. Овие сертифицирани хемикалии со висок квалитет се нудат и во различни количини за различни производствени единици од различни индустрии, универзитети и институции за истражувања.

SRL ги синтетизра сите продукти во стаклени садови, садови со стаклена постава, во садови од нерѓосувачки челик или политетрафлуороетилен (PTFE), во зависност од продуктот кој се синтетизира, со цел заштита на продуктите од јони, метални или други контаминанти. Погоните во кои се произведуваат овие комплексни хемикалии и биохемиски продукти, се одобрени од FDA и се водат според правилата и препораките од cGMP (current Good Manufacturing Practice).

Компанијата поседува сертификати ISO, FDA, GMP и CE за системот за управување и опсегот на продукти кои се користат за аналитички истражувања, и производството на китови, фармацевтски продукти, дијагностички продукти и вакцини.

Labboxе создадена во 2005 година со идеа да нуди лабораториски материјали, да вржи брза испорака, и да нуди одлична грижа за клиентите. Во март, 2006 година компанијата започнува со претставување на првиот каталог во Шпанија, со 10 страни и 200 референци за стаклена лабораториска опрема (лабораториска стакларија)(чаши, колби, пипети, епрувети итн.). Денес Labbox нуди повеќе од 4500 референци за лабораториски материјали, потрошен материјал, опрема и хемикалии, преку мрежа на дистрибутери во повеќе од 50 земји.

United States Biological’s biochemicals, antibodies, recombinant proteins, cell culture media and molecular biology kits are used in virtually all scientific applications and settings, including genomic research, biotechnology, pharmaceutical development and the diagnosis of disease. Products are available from affordable research quantities to larger bulk amounts for process development and production. Our customers include most of the leading pharmaceutical and biotechnology companies located in the US and abroad.

Основана во 2005 како компанија за истражување, развој и продажба на иновативни производи за биолошките индустрии, Dongsheng Biotech нуди производи за молекуларна биологија како PCR, qPCR, DNA & RNA електрофореза и екстракција на нуклеински киселини. Dongsheng Biotech is certified by ISO9001 management quality system. At present, the company sells its products to more than 20 countries and regions of Asia, Europe and the Americas and has received a very good international reputation because of excellent products and professional technical support.

FireflySci is the world’s premier designer, manufacturer of cuvettes and spectrophotometer calibration standards.

You get high-quality products manufactured with the precision that you can rely upon. In the FireflySci product line you will find a wide range of accessories including UV/VIS calibration standards, a fully complete UV cuvette line for spectrophotometers and fluorometers, plastic disposable cuvettes, micro cells, and cuvette washers.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.